เมนูหลัก

PS.111GENERAL PHYSICS 2
ฟส.111ฟิสิกส์ทั่วไป 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:00R42082C30300M 
  อ.09:00-12:00R42082C      
  พ.13:00-16:00R42122L      
  ศ.13:00-16:00R42122L      
อาจารย์: อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-30-0
20-0-20
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค:
  311 จ.09:00-12:00R2842M2C25223W 
  จ.13:00-16:00R42122L      
  ส.09:00-12:00R2842M2C      
  ส.13:00-16:00R42122L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
สอบปลายภาค:
  811 อา.08:30-11:303508A3C30228M 
  อา.12:00-15:002806B2L      
  อา.15:30-18:302806B2C      
  ส.17:00-20:003508A3C      
อาจารย์: อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
25-0-25
30-21-9
25-0-25
รหัส 620404402543
สอบปลายภาค:
  911 อา.08:30-14:30R42122L40040W 
  อา.15:00-21:00R27272C      
อาจารย์: อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต