เมนูหลัก

PS.111GENERAL PHYSICS 2
ฟส.111ฟิสิกส์ทั่วไป 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:00-12:00R42122L30246M 
  ส.13:00-16:00R42082C      
อาจารย์: อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-24-6
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  012 ศ.13:00-16:00R42122L301119M 
  ส.13:00-16:00R42082C      
อาจารย์: อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-11-19
30-0-30
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  711 จ.13:00-16:00R2932M2C30273M 
  พ.09:00-12:00R42122L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
30-0-30
30-27-3
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  891 ส.17:00-19:00R42122C30273W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
  911 อา.08:30-14:30R42122L301317W 
  อา.15:00-21:00R27292C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต