เมนูหลัก

SC.202SCIENCE, TECHNOLOGY AND WAY OF LIFE
วท.202วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กับการดำเนินชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:003508A3C401822W 
อาจารย์: อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-18-22
40-0-40
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3701
Course Description
ศึกษาหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญ และผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ในด้านต่างๆหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต