เมนูหลัก

SC.203SCIENCE IN CIVILIZATION
วท.203วิทยาศาสตร์ในอารยธรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R2842M2C25232M 
อาจารย์: อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-23-2
25-0-25
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2903
Course Description
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา การค้นพบ การประดิษฐ์ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างมากต่ออารยธรรมในยุคต่างๆ มีปรัชญา ความเชื่อ และทฤษฎี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์
และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้สนับสนุนยืนยัน หรือปฏิเสธแนวคิด ความเชื่อและทฤษฎีเหล่านี้ โดยอาศัยกรอบความคิด (Paradigm) และวิธีการ (Methodology) ใหม่ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต