เมนูหลัก

AC.407PROFIT PLANNING AND CONTROL
บช.407การวางแผนกำไรและการควบคุม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC.306 และ AC.307
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี ต้องผ่านวิชาบังคับก่อนคือวิชา AC.306 และ AC.307
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28362C45423M 
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-42-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: http://line.me/ti/g/AO_EEHI0kz 
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ บทบาท วัตถุประสงค์หลักการ และเทคนิคในการวางแผนกำไรและการควบคุม การจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการ
การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน รายงานการควบคุมเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์กำไรตามประเภทสินค้า หน่วยธุรกิจ กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย และการจัดทำงบประมาณตามฐานกิจกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต