เมนูหลัก

AC.412AUDITING
บช.412การสอบบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC.306 และ AC.307
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R28362C451827M 
อาจารย์: อาจารย์นุชนารถ ละเอียดธนะกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-18-27
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/-wDKSsmZLz 
Course Description
ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี การควบคุมภายและและการประเมินประเภทสิทธิภาพการควบคุมภายใน
เทคนิคและการวางแผนการตรวจสอบ การจัดทำกระดาษทำการ การรายงานผลการตรวจสอบ การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี และแนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต