เมนูหลัก

MG.401BUSINESS RESEARCH METHODS
จก.401วิธีการวิจัยธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  050 จ.09:00-12:00R27152C301020W 
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-10-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: http://line.me/ti/g/_rsZ1VFikM 
Course Description
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการวิจัยธุรกิจ กระบวนการวิจัย โครงร่างการวิจัย การกำหนดรูปแบบมาตราวัด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มา และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การวัด และทดสอบสมมติฐาน การนำเสนอผลการวิจัย
การเขียนรายงาน และการนำผลวิจัยไปใช้ในทางธุรกิจได้อย่างมีจรรณยาบรรณ และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต