เมนูหลัก

EC.201MICROECONOMICS
ศศ.201เศรษฐศาสตร์จุลภาค
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R29122C70466W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-4-66
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/-6yhGBOnrq 
  020 พ.09:00-12:00R29072C60555W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-5-55
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/2ocevO03ek 
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีและหลักเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต กลไกราคา ตลาดการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การกำหนดราคาสินค้าในตลาด
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในตลาด ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต