เมนูหลัก

MG.300OPERATIONS MANAGEMENT
จก.300การจัดการการดำเนินการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R25042C15114M 
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-11-4
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2932M
Course Description
หลักการ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการการดำเนินการ การพยากรณ์ยอดขาย การวิเคราะห์ตัวแบบมาร์คอฟ การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบระบบการดำเนินการ การวางผังกระบวนการผลิต การจัดสรรทรัพยากร การมอบหมายงาน
การบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิตแบบลีน ระบบความปลอดภัย การใช้เทคนิค PERT และ CPM ในการบริหารงานโครงการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต