เมนูหลัก

EN.416TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEER 4
อก.416ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกร 4
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28272C110W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
รหัส 490406464632
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.214 
Course Description
ฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านเพื่อตีความ สรุปความ การนำเสนอข้อมูลหรือรายงานทางด้านเทคนิค การเขียนรายงานเกี่ยวกับวิชาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต