เมนูหลัก

MA.109CALCULUS 1
แคลคูลัส 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R2738M2C802555M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-23-57
80-2-78
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
  020 จ.13:00-16:00R2738M2C100982M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
99-81-18
80-17-63
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  030 จ.13:30-16:30R29272C703832M CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-35-35
70-3-67
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: ยุบรวม 020 
  040 จ.09:00-12:00R29302C70961M CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-9-61
70-0-70
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
หมายเหตุ: ยุบรวม 010 
  400 อ.09:00-12:00R2845M2C60852W 
  อ.13:00-16:00R2845M2C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์วิเชียร ศรีเสือขาม
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่นที่ 3 
  710 ศ.14:00-17:00R2934M2C1209426W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
120-10-110
120-84-36
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2844M
  810 ส.08:30-11:303508A3C503218W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
40-32-8
สอบปลายภาค:
  820 อา.17:00-20:00R42082C30282W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวุด ทองทา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-4-16
30-24-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: B/C CE. 
  830 ส.08:30-11:30R25082C50050W CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  890 ไม่มีข้อมูล453015W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE 
  920 อา.15:00-21:00R27282C50545W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สอบปลายภาค:
Course Description
พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ ความต่อเนื่อง การดิฟเฟอเรนชิเอทและอินทิเกรตของฟังชั่นค่าจริง และฟังก์ชั่นเวกเตอร์ของตัวแปรจริง และการประยุกต์ เทคนิกของการอินทิเกรตการนำเข้าสู่อินทิกรัลเชิงเส้น และอินทิกรัลไม่ตรงแบบหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต