เมนูหลัก

MA.110CALCULUS 2
แคลคูลัส 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  310 จ.14:00-17:00R28302C32239W 
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  910 อา.15:00-21:00R27232C30228W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
Course Description
การประยุกต์มากขึ้นของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กำหนด การนำเข้าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ คณิตศาสตร์อุปมาน ลำดับ อนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชั่นพื้นฐาร
การอินทิเกรทเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงสองตัวแปร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต