เมนูหลัก

MA.110CALCULUS 2
แคลคูลัส 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R2935M2C604218M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-37-23
60-5-55
สอบปลายภาค: 2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
  020 พฤ.09:00-12:00R2931M2C20173M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-14-6
20-3-17
สอบปลายภาค: 2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
  310 ศ.13:00-16:00R4108A4C20164W 
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ วิศวกรรมโยธา 
  710 ศ.09:00-12:00R25022C541M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
5-1-4
5-3-2
สอบปลายภาค: 2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
  810 ส.09:00-12:003508A3C15150M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
15-0-15
15-1-14
15-14-1
สอบปลายภาค:
  820 อา.18:00-21:00R27152C1000100M CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวุด ทองทา
ดร.อนุวัฒน์ ตั้งธนวัฒน์สกุล
ดร.ผุสดี อย่างกลั่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
100-0-100
100-0-100
100-0-100
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วิศวกรรมโยธา 
  850 ส.15:00-18:00R42082C502525W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-15-35
50-10-40
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CE. 
  890 ส.13:00-15:00R25212C35269W 
อาจารย์: อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สอบปลายภาค:
  910 อา.08:30-14:30R27292C30030M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
Course Description
การประยุกต์มากขึ้นของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กำหนด การนำเข้าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ คณิตศาสตร์อุปมาน ลำดับ อนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชั่นพื้นฐาร
การอินทิเกรทเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงสองตัวแปร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต