เมนูหลัก

CM.105GENERAL CHEMISTRY
เคมีทั่วไป
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:0034073C1006733M 
  พฤ.09:00-12:0028092L      
อาจารย์: อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
100-56-44
100-11-89
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
9 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
  012 จ.09:00-12:0034073C501535W 
  อ.13:00-16:0028092L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-4-46
50-11-39
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
9 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
  021 พ.09:00-12:0034073C301713M 
  ศ.09:00-12:0028092L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-8-22
30-9-21
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
9 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
  311 พฤ.09:00-12:00R4210B2C35350W 
  พฤ.13:00-16:00R4210B2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่ม นศ.ต่างชาติ 
  911 อา.08:30-14:30R27282C502624W 
  อา.15:00-21:00R4210B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะวิศวกรรมอุตสาหการ 
  921 อา.08:30-12:30R27162C502426W 
  อา.13:00-19:00R4210B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์
สอบปลายภาค:
Course Description
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพิริออดิก พันธะเคมี ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย การสมดุลทางเคมี จุลศาสตร์เคมี กรดและเบส อโลหะและโลหะตัวนำ ธาตุพรีเซนเททีฟและทรานซิชั่น และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎีหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต