เมนูหลัก

CM.105GENERAL CHEMISTRY
เคมีทั่วไป
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:00R2935M2C1004654M 
  พฤ.09:00-12:00R42104L      
อาจารย์: อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
100-39-61
100-7-93
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
  012 จ.09:00-12:00R2935M2C35332M 
  ศ.09:00-12:00R42104L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-25-5
30-6-24
รหัส 630403604774,630403604144
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  021 พ.09:00-12:00R42082C50149M CLOSED 
  พฤ.09:00-12:00R42104L      
อาจารย์: อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-1-49
50-0-50
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  311 ไม่มีข้อมูล12012W 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  821 อา.08:00-11:30R4210B2C20713W 
  อา.12:00-15:00R42104L      
อาจารย์: ดร.กิตติชัย ไชยสีดา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
20-5-15
รหัส 620405504002,620405504088,620405504494,620405504502,620405504544
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: B/C CE. 
  911 อา.08:30-14:30R27272C30030W 
  อา.15:00-21:00R42104L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
  921 อา.08:30-14:30R27272C514W 
  อา.15:00-17:00R42104L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
Course Description
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพิริออดิก พันธะเคมี ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย การสมดุลทางเคมี จุลศาสตร์เคมี กรดและเบส อโลหะและโลหะตัวนำ ธาตุพรีเซนเททีฟและทรานซิชั่น และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎีหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต