เมนูหลัก

IE.321COMPUTER AIDED DESIGN & COMPUTER AIDED MANUFACTURING
วอ.321การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CT.101 หรือ
CT.101 หรือ
CT.102 หรือ
CT.102 หรือ
CT.102 หรือ
CP.101 หรือ
CP.101 หรือ
CP.102 หรือ
CP.102 หรือ
CP.102 หรือ
CP.102 หรือ
CP.102 หรือ
CP.102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  911 อา.08:30-14:30R42144L523W 
  อา.15:00-19:00R27282C      
อาจารย์: อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
อาจารย์สมเดช อิงคะวะระ
สอบปลายภาค:
Course Description
การออกแบบในระบบ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์(CAD)และการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการผลิต การส่งถ่ายข้อมูลจากกระบบการออกแบบไปเป็นโปรแกรมเพื่อการผลิต (CAM) การคำนวณและการจำลองการ
ผลิตชิ้นงาน การแปลงข้อมูลเพื่อการผลิต การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ การออกแบบและการผลิต การควบคุมการผลิตและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต