เมนูหลัก

ME.301MECHANICS OF SOLIDS
วก.301กลศาสตร์ของแข็ง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.201 หรือ
ME.210 หรือ
ME.217
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2736M2C302010M 
อาจารย์: อาจารย์นิพนธ์ บุญคุ้มครอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-15-15
30-5-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CE.206 
  710 ส.13:00-16:00R29022C30300M 
อาจารย์: อาจารย์นิพนธ์ บุญคุ้มครอง
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
30-0-30
30-30-0
สอบปลายภาค:
Course Description
สมการสมดุลและแรงภายใน ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแรงเฉือนและความเค้นอัด การบิดของเพลา การเขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นอัดและความเค้นเฉือนในคาน ความเค้นผสม
การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด ความเค้นหลักและความเค้นเฉือนสูงสุด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดในทฤษฎีของวงกลมมอร์ การโก่งของคาน เสาสูง ทฤษฎีความเสียหายของวัสดุเบื้องต้น วิธีพลังงาน กลศาสตร์วัสดุคอมโพสิตเบื้องต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต