เมนูหลัก

ME.306INTERNAL COMBUSTION ENGINE
วก.306เครื่องยนต์สันดาปภายใน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.305 หรือ
ME.305 หรือ
ME.305 หรือ
ME.305 หรือ
ME.312 หรือ
ME.312
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:0034073C301515M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-14-16
30-1-29
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ วัฎจักรต่างๆ ทฤษฎีการสันดาป ของเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิด การสันดาปในเครื่องยนต์ชนิดอัดระเบิดระเบิดเชื้อเพลิง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยหัวเทียน
และในเครื่องยนต์ชนิดอัดระเบิดเชื้อเพลิง การผสมอากาศกับเชื้อเพลิง ระบบซุปเปอร์ชาร์จ และ เทอร์โบชาร์จ การหล่อลื่น การวิเคราะห์และการควบคุมแก๊สไอเสีย วิธีการวัดและทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ การพัฒนาเครื่องยนต์รูปแบบใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต