เมนูหลัก

ME.404MECHANICAL VIBRATIONS
วก.404การสั่นสะเทือนทางกล
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28352C402119M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ธนู ฉุยฉาย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-16-24
40-5-35
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  710 อ.09:00-12:00R27272C301812W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ธนู ฉุยฉาย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-18-12
30-0-30
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
Course Description
นิยามทฤษฎีของการสั่นสะเทือนแบบอิสระ และแบบบังคับของระบบระดับความเสรีขั้นเดียวและหลายขั้น การสั่นสะเทือนที่มีการหน่วง การหาสมการดิฟเฟอเรนเชียลโดยวิธีลากรอง วิธีเรไล และวิธีอื่นๆ การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง
การใช้พื้นฐานการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เครื่องมือการวัดการสั่นสะเทือน เทคนิคและวิธีการควบคุม และการลดการสั่นสะเทือน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต