เมนูหลัก

ME.107ENGINEERING DRAWING
วก.107การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:3038113C705317M 
  พฤ.10:30-13:3038113L      
อาจารย์: อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-43-7
50-10-40
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3403
9 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
  021 ศ.08:30-10:3038113C654025M 
  ศ.10:30-13:3038113L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-30-20
50-10-40
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
9 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3412
9 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
  311 ไม่มีข้อมูล1073W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
A.MUNHAMMAD KAMRAN NASIR
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นักศึกษาต่างชาติ Foreign students 
  811 อา.09:00-11:0038113C502129M 
  อา.11:00-14:0038113L      
อาจารย์: อาจารย์นิพนธ์ บุญคุ้มครอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-21-29
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3701
  911 อา.08:30-12:30R27272C50419W 
  อา.13:00-19:00R27272L      
อาจารย์: อาจารย์ปฐมพงษ์ จำนงค์พันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สอบปลายภาค:
  921 อา.08:30-14:30R27162L503119W 
  อา.15:00-19:00R27162C      
อาจารย์: อาจารย์ปฐมพงษ์ จำนงค์พันธ์
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต