เมนูหลัก

ME.107ENGINEERING DRAWING
วก.107การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:3038113C1005347M 
  พฤ.10:30-13:3038113L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
90-41-49
50-12-38
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3403
8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
  021 ศ.08:30-10:3038113C1005743M 
  ศ.10:30-13:3038113L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
90-35-55
90-22-68
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3406
8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3407
  031 จ.08:30-10:30R42132C803941W 
  จ.10:30-13:30R42132L      
อาจารย์: อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-39-41
80-0-80
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
  711 ส.12:30-14:30R42132C1006733W 
  ส.14:30-17:30R42132L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
อาจารย์สำลี ลายลักษณ์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
100-71-29
100-0-100
100-0-100
100-0-100
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
8 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
  811 อา.09:00-11:0038113C602733M 
  อา.11:00-14:0038113L      
อาจารย์: อาจารย์นิพนธ์ บุญคุ้มครอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-27-23
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
  911 ส.13:00-17:00RN/AN/AC40733W 
  ส.17:00-21:00RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สอบปลายภาค:
  921 อา.08:30-12:30R27232C50644W 
  อา.13:00-19:00R27232L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต