เมนูหลัก

ME.107ENGINEERING DRAWING
วก.107การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R42132C12010119M 
  พฤ.10:30-13:30R42132L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
อาจารย์สำลี ลายลักษณ์
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
120-88-32
80-13-67
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
  021 ศ.08:30-10:30R42132C803248M 
  ศ.10:30-13:30R42132L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-23-57
80-9-71
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
  031 จ.08:30-10:30R42132C80080M CLOSED 
  จ.10:30-13:30R42132L      
อาจารย์: อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก
อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-0-80
80-0-80
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  711 ส.12:30-14:30R42132C1209426M 
  ส.14:30-17:30R42132L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
อาจารย์สำลี ลายลักษณ์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
120-10-110
120-84-36
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
  811 อา.08:30-10:3038113C602238M 
  อา.10:30-13:3038113L      
อาจารย์: อาจารย์นิพนธ์ บุญคุ้มครอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-22-28
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
  831 อา.14:00-16:00R42132C60060W CLOSED 
  อา.16:00-19:00R42132C      
อาจารย์: อาจารย์นิพนธ์ บุญคุ้มครอง
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  891 ไม่มีข้อมูล453015W 
อาจารย์: อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์สมเดช อิงคะวะระ
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE 
  911 ไม่มีข้อมูล1091W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
  921 อา.08:30-12:30R27282C50545W 
  อา.13:00-19:00R42132L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต