เมนูหลัก

CS.412SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE
คต.412การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  310 พ.13:00-16:00R26022C15105W 
อาจารย์: A.SOMCHAI THANGSATHITYANGKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-10-5
สอบปลายภาค:
Course Description
การค้นคว้าข้อมูลเอกสารบทความวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน เพื่อนำมา
วิเคราะห์ เรียบเรียง อภิปราย และนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ฟังในชั้นเรียนและเขียนเป็นรายงาน โดยจัดให้มีการสัมมนา เพื่อนำไปพัฒนาศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต