เมนูหลัก

CT.102FUNDAMENTAL OF COMPUTER PROGRAMMING
วค.102การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.12:30-14:3034053C1104961M 
  จ.14:30-17:30COM11L      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
110-49-61
55-0-55
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
7 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3711
  021 อ.08:30-10:30R26212C501139M 
  อ.10:30-13:30R26212L      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-3-47
50-8-42
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  031 จ.12:30-14:3034073C30030M CLOSED 
  จ.14:30-17:30COM11L      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค:
  311 ส.10:00-12:00R26212C35341W 
  ส.13:00-16:00R26212L      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
อาจารย์อภิศักดิ์ สีหามาตย์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่ม นศ.ต่างชาติ 
  711 ศ.08:30-10:30R2711A2C1006733W 
  ศ.10:30-13:30R2633M2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ธนู ฉุยฉาย
ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
100-69-31
100-0-100
100-0-100
100-0-100
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
7 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
  911 อา.08:30-12:30R27232C50050W CLOSED 
  อา.13:00-19:00R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต