เมนูหลัก

CT.102FUNDAMENTAL OF COMPUTER PROGRAMMING
วค.102การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R26212C402713M 
  พฤ.10:30-13:30R26212L      
อาจารย์: อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
ดร.ประภาส ผ่องสนาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-18-22
40-9-31
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
26 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  021 ศ.09:00-12:00R26212L40931M 
  ศ.13:00-15:00R26202C      
อาจารย์: อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-9-31
40-0-40
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  811 อา.09:30-11:3037053C1002773W 
  อา.12:00-15:00COM31L      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
100-0-100
100-0-100
100-27-73
สอบปลายภาค:
  911 อา.10:30-14:30R27272C50050W 
  อา.15:00-21:00R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
Course Description
หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต