เมนูหลัก

CT.102FUNDAMENTAL OF COMPUTER PROGRAMMING
วค.102การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.12:30-14:30R26212C502426M 
  จ.14:30-17:30R26212L      
อาจารย์: อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน
อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-24-26
50-0-50
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  021 อ.08:30-10:30R26212C503020M 
  อ.10:30-13:30R26212L      
อาจารย์: อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
ดร.ประภาส ผ่องสนาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-16-34
50-14-36
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
5 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  031 จ.12:30-14:3034073C50941M CLOSED 
  จ.14:30-17:30COM11L      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-9-41
50-0-50
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
หมายเหตุ: ย้ายไปSect 011,021 
  311 จ.08:30-10:30R2711A2C13121W 
  จ.10:30-13:30R2633M2C      
อาจารย์: ดร.พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  711 ศ.08:30-10:30R2736M2C1209426M 
  ศ.10:30-13:30R2636M2L      
อาจารย์: ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนู ฉุยฉาย
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
120-10-110
120-84-36
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
5 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
5 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
5 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  911 อา.08:30-12:30R27282C55523W 
  อา.13:00-19:00R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สอบปลายภาค:
  921 อา.08:30-14:30R42144C50050W 
  อา.15:00-19:00R42144C      
อาจารย์: อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต