เมนูหลัก

CT.102FUNDAMENTAL OF COMPUTER PROGRAMMING
วค.102การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-12:00R26212L501733M 
  ศ.09:00-11:00R27112C      
อาจารย์: อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-15-25
40-2-38
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
  012 ศ.09:00-11:00R27112C40040M 
  ศ.13:00-16:00R26212L      
อาจารย์: อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  811 อา.09:30-11:303507B3C302010M 
  อา.12:00-15:00COM31L      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
30-19-11
สอบปลายภาค:
  821 ส.08:00-10:00R42144C35287W 
  ส.10:00-13:00R42144L      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
30-21-9
20-7-13
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  891 ส.13:00-15:00R42144C30273W 
  ส.15:00-17:00R42144L      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
  911 ไม่มีข้อมูล1091W 
อาจารย์: อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต