เมนูหลัก

EE.347ELECTRIC POWER SYSTEM
วฟ.347ระบบไฟฟ้ากำลัง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:003507A3C301713M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉนวน เอื้อการณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-17-13
30-0-30
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3712
  810 อา.08:30-11:303507A3C30228M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉนวน เอื้อการณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ชั้นปี 1
ชั้นปี 1
ชั้นปี 1
30-0-30
30-0-30
30-22-8
1-0-1
1-0-1
1-0-1
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้ากำลัง โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าสามเฟสและระบบต่อหน่วย คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบบจำลอง คุณลักษณะของหม้อแปลงกำลัง และระบบจำลอง คุณลักษณะของสายส่งไฟฟ้าและแบบจำลอง
พารามิเตอร์และแบบจำลองของสายส่งไฟฟ้า พารามิเตอร์และแบบจำลองของสายเคเบิ้ล และพื้นฐานการคำนวณโหลดโฟวล์แบบต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต