เมนูหลัก

IE.433SPECIAL TOPICS IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วอ.433หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมอุตสาหการ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  890 ส.14:00-15:30R42122C30273W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
ดร.สรสุธี บัวพลู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สอบปลายภาค:
Course Description
เป็นวิชาพิเศษที่ทางสาขาวิชาเห็นว่ามีประโยชน์ต่อวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ โดยสาขาวิชาอาจเปิดสอน หรืออาจเสนอวิชาใดๆ ของสาขาวิชาอื่นเป็นวิชาพิเศษในแต่ละภาคการศึกษาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต