เมนูหลัก

AR.330TIMBER AND STEEL STRUCTURES IN ARCHITECTURE
สถ.330โครงสร้างไม้และเหล็กในงานสถาปัตยกรรม
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.201 หรือ
AR.232
นักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป ต้องสอบผ่านในรายวิชา AR.232
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:30-15:30R23372C514W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เซะวิเศษ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
Course Description
คุณสมบัติของไม้และเหล็กที่ใช้เป็นโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม การกะขนาดและการคำนวณคานไม้และเหล็ก การต่อคานไม้หรือเหล็กกับชิ้นส่วนโครงสร้างอื่น
การกะขนาดและการออกแบบเสาไม้และเหล็ก รวมทั้งโครงประกอบที่ทำด้วยไม้และเหล็ก


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต