เมนูหลัก

AD.307ART DIRECTION FOR ADVERTISING
ฆณ.307การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎี กระบวนการคิด เทคนิคในการกำกับศิลป์ในงานโฆษณา การวางกลยุทธ์และยุทธวิธีการวางเนื้อหาในที่เน้นในเชิงการปฏิบัติเป็นหลัก ทั้งในส่วนของการดำเนินเรื่อง วิธีการคัดเลือกนัก
แสดง กระบวนการคัดเลือกสถานที่ในการถ่ายภาพนิ่งโฆษณา ถ่ายภาพยนตร์โฆษณา การออกแบบฉาก และวิธีการเลือกวัสดุที่ใช้ประกอบฉากงานโฆษณาเพื่อให้เสร็จเป็นชิ้นงานโฆษณาออกมา รวมถึงการจัดการกองถ่ายงานโฆษณา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต