เมนูหลัก

BC.307COMPUTER GRAPHIC FOR TELEVISION
วท.307คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ภาพทางโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการ แนวคิดในการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์ การออกแบบงาน การปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างสรรค์งานแอนนิเมชั่นเบื้องต้นและการสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษในการผลิตรายการโทรทัศน์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต