เมนูหลัก

BC.307COMPUTER GRAPHIC FOR TELEVISION
วท.307คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ภาพทางโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R211332L40238W 
อาจารย์: อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-2-38
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CA3002 / CA.108 
  021 พ.08:30-12:30RN/AN/AL40040W 
อาจารย์: อาจารย์รชิดา สิริดลลธี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CA3002 / CA.108 
Course Description
หลักการ แนวคิดในการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์ การออกแบบงาน การปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างสรรค์งานแอนนิเมชั่นเบื้องต้นและการสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษในการผลิตรายการโทรทัศน์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต