เมนูหลัก

BC.401ADVANCED TELEVISION PRODUCTION
วท.401การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
(เคยศึกษาวิชา วท.305 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น หรือได้รับการยินยอมจากอาจารย์ผู้สอน) การวางแผนงาน การจัดทำ Storyboard การวางแผนและจัดการด้านงบประมาณ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ เทคนิคพิเศษต่างๆ
ฝึกปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการผลิตรายการเพื่อรองรับการเผยแพร่ในสื่อสมัยใหม่ เช่น การออกอากาศผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต บรอดแบนด์ โทรศัพท์มือถือ การใช้เทคนิคและอุปกรณ์พิเศษในการผลิต เช่น Virtual Set เป็นต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต