เมนูหลัก

BC.402SEMINAR IN BROADCASTING
วท.402สัมมนารายการวิทยุและโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กำหนดประเด็นทางสังคม ข้อเท็จจริง สภาวะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยการเชิญวิทยากรที่เป็นนักวิชาการหรือนักวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์มาระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความแตกฉานทางความคิดแก่นักศึกษา
นอกจากนี้นักศึกษาต้องร่วมกันจัดสัมมนาหรืออภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ทางสังคม ขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่องที่เหมาะสมและน่าสนใจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต