เมนูหลัก

EE.356MICROCONTROLLER INTERFACING FOR ELECTRICAL ENGINEERING
วฟ.356การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-10:3027102C301713M 
  พ.10:30-13:3027112L      
อาจารย์: ดร.ชาติ ฤทธิ์หิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-15-15
30-2-28
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
Course Description
ศึกษาโครงสร้างของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบบัสต่างๆ การเขียนโปรแกรมในการควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และบัสภายใน วิธีที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกแบบอินเทอรัปต์
โพลลิง การอ้างตำแหน่งแบบเทียบหน่วยความจำ และเทียบอินพุต เอาต์พุต ปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต