เมนูหลัก

EE.356MICROCONTROLLER INTERFACING FOR ELECTRICAL ENGINEERING
วฟ.356การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาโครงสร้างของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบบัสต่างๆ การเขียนโปรแกรมในการควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และบัสภายใน วิธีที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกแบบอินเทอรัปต์
โพลลิง การอ้างตำแหน่งแบบเทียบหน่วยความจำ และเทียบอินพุต เอาต์พุต ปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต