เมนูหลัก

IE.353LOGISTICS
วอ.353ลอจิสติกส์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การส่งกำลังบำรุง และการจัดการโซ่อุปทาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาทรัพยากรการผลิต การประมวลคำสั่งซื้อ อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ และการเลือกการแสดงเอกลักษณ์อัตโนมัติและการสื่อสาร การบรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า
เครือข่ายการขนส่งและการกระจายสินค้าต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า ประมวลผลข้อมูล ณ จุดขาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต