เมนูหลัก

CT.202ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
วค.202อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนำ ไดโอดในอุดมคติ ชนิดของหลอดต่าง ๆ โฟโตไดโอด การใช้งานของเเทอร์มิสเตอร์ เรคติไฟเออร์และฟิลเดอร์ ชนิดต่าง ๆ ของทรานซิวเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรแบบสัญญาณขนาดเล็ก การประยุกต์ใช้งานระบบแบบหลายสเตจ
การควบสนองเชิงความถี่ในตัวขยายสัญญาณ การขยายสัญญาณแบบจูน ตัวขยายสัญญาณกำลังคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของออปแอมป์ ตัวขยายสัญญาณและออสซิเลเตอร์แบบป้อนกลับ ตัวขยายสัญญาณแบบดิฟเฟอเรนเชียล วงจรมัลติฟลายเออร์เชิงความถี่ วงจรจ่ายกำลังแบบเรคกูเลต ฯ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต