เมนูหลัก

CT.203DIGITAL AND LOGIC CIRCUIT DESIGN
วค.203การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฏีสวิตช์ชิ่ง การออกแบบระบบดิจิตอล พีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง แผนภูมิคาร์นอร์ ลอจิกเกทต่างๆ วงจรฟลิปพลอป วงจรนับ ชีพท์รีจีสเตอร์ วงจรคอมไบเนชั่นนัลลอจิก การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่นนัลแบบโมดูล วงจรซีเควลเชียลลอจิก อีซีแอล ทีทีแอล ซีมอสอื่น ๆ
องค์ประกอบของหน่วยความจำ โมเดลลิ่งและซิมูลเลชั่น การตรวจสอบ การทดสอบ และจัดให้มีภาคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต