เมนูหลัก

CT.303OBJECT ORIENTED COMPUTER PROGRAMMING
วค.303การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนะนำการโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างภาษา เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในการใช้งาน การห่อหุ้ม การสืบทอด การมีลักษณะเฉพาะ ลักษณะหลายแบบ การเลือกและการทำซ้ำ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ และการจัดแฟ้มข้อมูล เรียนรู้ชุดคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ของภาษาจาวา
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาแอพพลิเคชันและภาษาจาวาแอพเพล็ต ภาษาจาวากับระบบโครงข่ายและระบบติดต่อกับฐานข้อมูล ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต