เมนูหลัก

CT.308OPERATING SYSTEMS
วค.308ระบบปฏิบัติการ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการออกแบบระบบปฏิบัติการ แนวคิดเรื่องโพรเซส การทำซิงโครไนเซชั่นของโพรเซส การทำคอนเคอร์เรนซีของโพรเซส การจัดลำดับงาน ปัญหาคลาสสิกในการทำมิวชวลเอ็กซ์คลูชัน การบริหารหน่วยความจำแบบเพจและแบบเซ็กเมนต์ ระบบไฟล์และดิสก์ การจัดการอุปกรณ์
ระบบความปลอดภัยและการป้องกัน การประเมินสมรรถภาพของระบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต