เมนูหลัก

GE.142ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD
ศท.142วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.08:30-10:3034063C63630M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-55-5
60-6-54
รหัส 620401404484,570105422006
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 3 ห้อง 3601C
17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 3 ห้อง 3602
17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 3 ห้อง 3603
  020 อ.08:30-10:30R29032C604812M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-35-5
20-13-7
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  030 อ.10:30-12:30R29032C604119M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
15-5-10
3-1-2
42-35-7
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  040 พ.08:30-10:30R29042C75075M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี75-0-75
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  050 พ.12:30-14:30R29032C603129M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-14-6
40-17-23
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  060 พ.14:30-16:30R29032C604515M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-30-0
30-15-15
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  070 จ.12:30-14:30R28342C60537M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-53-7
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
17 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  300 อ.10:30-12:30R27272C35332W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
25-19-6
25-14-11
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  310 ส.09:00-12:00R22232C1046W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐ์ มังคราช
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นักศึกษาต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  810 ไม่มีข้อมูล20164W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร 
Course Description
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก สสารและพลังงาน ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
แนวทางการแก้ไขเพื่อโลกยั่งยืน การควบคุมและกำจัดมลพิษ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต