เมนูหลัก

GE.142ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD
ศท.142วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.10:30-12:30R28332C61601M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-17-33
42-42-0
รหัส 620801401671,580306424351
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  020 อ.10:30-12:30R29012C60537M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-17-43
20-20-0
30-16-14
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  030 พ.08:30-10:30R28212C602733M 
อาจารย์: ดร.จริยา สนามทอง
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-25-35
60-0-60
40-2-38
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  040 พ.10:30-12:30R28212C604416M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-20-40
60-3-57
60-0-60
20-0-20
40-21-19
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  050 พ.12:30-14:30R28212C66660M 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-60-0
60-0-60
3-3-0
รหัส 600608486022,616101402619,620107401115
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  060 จ.10:30-12:30R28352C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
รหัส 610502400052
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  070 ศ.08:30-10:30R29062C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
15-0-15
45-0-45
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  080 พ.10:30-12:30RN/AN/AC60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-0-50
10-0-10
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 040 
  300 จ.14:00-16:00R27272C25619W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
25-0-25
25-6-19
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: TH. 
  310 ส.09:00-12:00R28312C11101W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐ์ มังคราช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี11-10-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IGE142 นักศึกษาต่างชาติ วท. 
Course Description
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก สสารและพลังงาน ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
แนวทางการแก้ไขเพื่อโลกยั่งยืน การควบคุมและกำจัดมลพิษ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต