เมนูหลัก

BE.302BUSINESS ENGLISH 2
อธ.302ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28272C401921W 
  ศ.09:00-12:00R28272C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-19-21
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =BE3302 
Course Description
ศึกษาและฝึกปฎิบัติการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระดับสูง การอ่าน ฟัง พูดและเขียนข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์และแถบเสียงเกี่ยวกับธุรกิจ การนำเสนอรายงาน การเขียน การพูด ศัพท์สำคัญเฉพาะสาขาวิชา และสำนวนทางธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต