เมนูหลัก

JM.304PHOTO JOURNALISM
วส.304การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์และสื่อใหม่
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ บทบาทหน้าที่และประเภทของภาพถ่ายเพื่องานวารสารศาสตร์ การสร้างแนวคิดและการนำเสนอผลงานภาพถ่ายเพื่อใช้ในการสื่อสาร การจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายแต่ละประเภท
เพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่าน การผลิตต้นแบบภาพถ่ายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และรูปแบบงานวารสารศาสตร์ การประเมินคุณภาพของภาพถ่าย จริยธรรมด้านการนำเสนอถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต