เมนูหลัก

BC.310EDITING ANIMATION ON A COMPUTER SYSTEM
วท.310การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวในระบบคอมพิวเตอร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ คุณสมบัติและมาตรฐานของภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ระบบโทรทัศน์ กระบวนการตัดต่อ การเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน
การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับภาพเคลื่อนไหว การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต