เมนูหลัก

PF.421CONTEMPORARY PERFORMING ARTS THESIS
สร.421สื่อสารการแสดงร่วมสมัยนิพนธ์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-12:30R2931M2C251411M 
อาจารย์: ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์
ดร.ปิยะพล รอดคำดี
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-14-11
สอบปลายภาค:
Course Description
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลในหัวเรื่องที่ผู้ศึกษาเป็นผู้กำหนดขึ้นเพื่อศึกษาการแสดงเพื่อการสื่อสารโดยมีกิจกรรมทางการแสดงในทางปฏิบัติ และรวบรวมวิธีการศึกษาเพื่อการสื่อสารทางการแสดงและจัดทำเป็นรายงานนำเสนอเพื่อประกอบการศึกษา
(โดยที่นักศึกษาจะต้องผ่านการจัดการแสดงภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ตามความเห็นชอบของสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต