เมนูหลัก

IMK304MARKETING MANAGEMENT
IMK304การจัดการการตลาด
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: COIMK201
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เข้าใจความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการการจัดการการตลาด การวิเคราะห์ตลาดและสภาวะแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมายและ
กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจประสมการตลาด การจัดองค์กร การประเมินผลและการควบคุมการจัดการการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ
Understand business discipline which is focused on the practical application, formulation, implementation and control of the marketing mix strategy, marketing techniques and the management of a firm's marketing resources and activities.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต