เมนูหลัก

IMG429KNOWLEDGE MANAGEMENT
IMG429การจัดการองค์ความรู้
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายของการจัดการองค์ความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และทรัพย์สินทางปัญญา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทของการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการองค์ความรู้ ในขั้นตอนของการสร้างสรรค์ การส่งผ่าน และการ
แบ่งปันความรู้ขององค์กร บทบาทของเทคโนโลยี ทั้ง การติดต่อสื่อสาร เครือข่ายต่างๆ อินเตอร์เนต ในการจัดการองค์ความรู้
Definition of knowledge management (KM, learning organizations, and intellectual capital, current theories, the role of knowledge management in organizations, tools and techniques of KM for the
stages of creation, acquisition, transfer and management of knowledge, the impact of technology including telecommunications, networks, and Internet/intranet role in managing knowledge.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต